Truyện Xây Dựng Thế Lực

    Mô tả thể loại: Truyện phát triển thế lực, xây dựng gia tộc, tông môn,...